• HCA VIỆT NAM
  • VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN HALAL

   HALAL CERTIFICATION AGENCY

  • Việt Nam
  • English

  Issued date: 02/09/2016

  Version 2: 27/12/2018

  Tải về: PL 05 : QUY ĐỊNH KIỂM SOÁT VÀ SỬ DỤNG CHỨNG CHỈ HALAL, DẤU CHỨNG NHẬN HALAL

  1. MỤC ĐÍCH

  Tài liệu này quy định các chính sách liên quan đến việc kiểm soát và sử dụng chứng chỉ chứng nhận, dấu chứng nhận Halal đảm bảo các tài liệu này được sử dụng đúng quy định.

  2. PHẠM VI ÁP DỤNG:

   - Qui trình này áp dụng cho tất cả các khách hàng được chứng nhận Halal của Văn phòng chứng nhận Halal.

  3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN: 

   ISO/IEC 17065

   ISO/IEC 17021-1

   FAD 12

  4. ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT  

   HCA: Halal Certification Agency  (Văn phòng Chứng nhận Halal)

   Dấu chứng nhận Halal là logo Halal

  5.TRÁCH NHIỆM

   HCA: Gửi quy định về kiểm soát và sử dụng chứng chỉ Halal, dấu chứng nhận Halal cho các tổ chức được chứng nhận hoặc công bố trên website www.halal.vn ; Giám sát sự tuân thủ quy định về kiểm soát và sử dụng dấu chứng nhận; Tiến hành các hành động cần thiết để khắc phục và ngăn ngừa tình trạng lạm dụng dấu.

   Tổ chức được chứng nhận: Có trách nhiệm sử dụng chứng chỉ và dấu chứng nhận theo đúng quy định; Hợp tác với HCA trong việc xử lý và ngăn ngừa việc sử dụng chứng chỉ và dấu sai quy định.

  6. NỘI DUNG:

   6.1. Quy định chung

   Các Tổ chức đã được Văn phòng chứng nhận Halal đánh giá và cấp giấy chứng nhận được cấp dấu chứng nhận Halal và được quyền sử dụng dấu Halal theo mẫu dưới đây cho mục đích quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.

   Quyền sử dụng chứng chỉ và dấu chứng nhận Halal không được chuyển cho bên thứ ba hoặc cho người kế thừa hợp pháp mà không được sự đồng ý của HCA. Nếu muốn chuyển nhượng, tổ chức được chứng nhận có thể đăng ký với HCA. 

   Trong trường hợp sử dụng dấu và chứng chỉ Halal không đúng quy định, Tổ chức được chứng nhận phải ngừng sử dụng dấu, đồng thời tiến hành các biện pháp khắc phục để thu hồi những dấu sử dụng không đúng quy định và đảm bảo không tái diễn tình trạng tương tự.

   Nếu tổ chức được chứng nhận có yêu cầu liên quan đến việc sử dụng dấu chứng nhận Halal có thể liên hệ trực tiếp Văn phòng Chứng nhận Halal để được giải đáp. Những khiếu nại liên quan đến việc sử dụng dấu sẽ được giải quyết theo quy trình giải quyết khiếu nại.
   

  6.2 Các đặc tính của dấu chứng nhận Halal

  Mẫu dấu chứng nhận có hình dáng được mô tả tại Hình 1 dưới đây:

   Tổng thể mẫu dấu Halal là hình tròn;

   Phần ở giữa có chữ HALAL bằng tiếng Latinh và Arap (có nghĩa là được phép, đúng luật)

   Kích thước sử dụng tuỳ theo nhu cầu khách hàng và diện tích của bao bì để bố trí cho phù hợp.

   Màu của dấu là màu xanh đậm trên nền trắng.
   

    

  Logo Halal của HCA Vietnam


  Hình 1: Mẫu dấu chứng nhận Halal

  Figure 1: Halal certification mark

   

  6.4 Hướng dẫn sử dụng dấu chứng nhận Halal.

  • Dấu chứng nhận Halal chỉ được sử dụng đối với các sản phẩm được chứng nhận Halal và được sản xuất trong thời hạn chứng nhận Halal có hiệu lực.
  • Dấu chứng nhận có thể được in đúng theo màu như miêu tả cụ thể, hay có thể dùng một màu khác để phù hợp với những giấy tờ, tài liệu, báo, tạp chí đã in sẵn.
  • Dấu chứng nhận có thể phóng to hoặc thu nhỏ một cách đồng nhất, tuy nhiên phải đủ lớn để phần chữ có thể đọc được rõ ràng
  • Không được sử dụng Dấu chứng nhận Halal như là dấu của Tổ chức.
  • Dấu chứng nhận Halal phải được sử dụng gắn với tên gọi hoặc biểu tượng của tổ chức được chứng nhận.
  • Dấu, chứng nhận Halal có thể được sử dụng để trưng bày tại cổng của các nhà hàng được chứng nhận Halal.
  • Chỉ được sử dụng dấu chứng nhận có hình thức như quy định
  • Dấu chứng nhận phải dễ nhìn và phải rõ ràng
  • Tổ chức được chứng nhận không được phép thay đổi bất kỳ điều gì của chứng chỉ cũng như dấu chứng nhận.
  • Chứng chỉ và dấu Halal không được sử dụng để gây ra sự hiểu lầm cho khách hàng và các bên liên quan.
  • Dấu chứng nhận Halal có thể được sử dụng cho các mục đích sau:

   Trong các tiếp đầu thư của công văn, tài liệu, name-card, các chứng từ và các tài liệu tiếp thị;

   Trong các chương trình quảng cáo, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng như phát thanh, truyền hình, báo chí...;

   Trên các phương tiện giao thông, vận tải, các bảng quảng cáo công cộng,... kèm theo tên hoặc biểu tượng của Tổ chức được chứng nhận;

  6.5 Theo dõi, giám sát việc sử dụng dấu hiệu chứng nhận

  • Tổ chức được chứng nhận có trách nhiệm tuân thủ các quy định về việc sử dụng dấu, chứng chỉ chứng nhận, đồng thời thông báo với HCA nếu phát hiện tình trạng lạm dụng dấu chứng nhận.
  • Văn phòng HCA theo dõi và tiếp nhận mọi phản ánh liên quan đến việc sử dụng dấu và chứng chỉ chứng nhận.

  6.6 Xử lý với các trường hợp vi phạm quy định về sử dụng dấu hiệu chứng nhận

  Trong trường hợp có những vi phạm trong sử dụng dấu chứng nhận Halal (Logo Halal) và chứng chỉ Halal, Hội đồng chứng nhận của HCA có thể ngay lập tức đình chỉ hoặc thu hồi chứng chỉ và quyền sử dụng dấu chứng nhận hay bất cứ sự tham khảo nào liên quan đến dấu chứng nhận cũng như những bản sao hay vật mô phỏng từ nó.

  Văn phòng sẽ thưc hiện thông báo cho các cơ quan hữu quan về việc lạm dụng dấu và chứng chỉ halal, thông tin tới các nước nhập khẩu và sẽ kiện ra tòa nếu bên được chứng nhận không có các biện pháp khắc phục hợp lý.

  Chi phí doanh nghiệp phải bồi thường cho việc lạm dụng Dấu chứng nhận  Halal (Logo Halal) và Chứng chỉ halal là 1.000.000.000 VND (Một tỷ đồng) và các chi phí liên quan khác ( Thuê luật sư, chi phí đi lại, các chi phí phát sinh khác,..)

  Liên kết facebook