• HCA VIỆT NAM
  • VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN HALAL

   HALAL CERTIFICATION AGENCY

  • Việt Nam
  • English
  Hệ thống Halal của UAE
  Thứ hai, 17:08 Ngày 22/04/2024

  UAE có hệ thống công nghiệp halal tiên tiến và có tính cạnh tranh toàn cầu, đã hình thành nên nền tảng thực hành tốt nhất trên toàn thế giới. Điều này là do hệ thống của UAE bắt đầu với nền tảng là các tổ chức công nhận, tổ chức chứng nhận halal và các cơ sở sản xuất và chế tạo các sản phẩm halal. Trong những năm gần đây, UAE rất chú trọng đến việc cung cấp cơ sở hạ tầng chất lượng cao trong hệ thống halal quốc gia, có tính đến các yêu cầu phát triển và tính bền vững, đồng thời đảm bảo tính tương thích và theo kịp các quy trình và thông lệ quốc tế tốt nhất.

  Theo Nghị định của Nội các UAE số 10 năm 2014 về “Hệ thống kiểm soát các sản phẩm halal của UAE”. Cơ sở phải lấy Giấy chứng nhận Halal cho các sản phẩm cuối cùng và nguyên liệu thô được đưa vào sản xuất từ ​​các Cơ quan Chứng nhận Halal do Bộ đăng ký; trong đó Cơ quan chứng nhận halal phải tuân thủ các tiêu chuẩn và yêu cầu halal đã được phê duyệt như được nêu trong Nghị định 10/2014 của Nội các.

  Bộ Công nghiệp và Công nghệ tiên tiến đã giới thiệu Nhãn hiệu Quốc gia Halal đầu tiên, được cấp sau khi xác minh rằng sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn đã được phê duyệt. Các cơ sở cũng phải cam kết tuân thủ các yêu cầu của UAE về sản phẩm halal và các điều kiện sử dụng Nhãn hiệu Quốc gia Halal. Nó có thể được cấp cho một sản phẩm, dịch vụ hoặc hệ thống sản xuất. Nhãn hiệu Quốc gia Halal được cấp bởi Cục Tuân thủ thuộc Bộ Công nghiệp và Công nghệ Tiên tiến ở UAE. Nó tạo thành mô hình lý tưởng để xác minh toàn bộ chuỗi cung ứng các sản phẩm halal phù hợp với các tiêu chuẩn và quy định cao nhất của Sharia Hồi giáo, bên cạnh các thông lệ tốt nhất trong hệ sinh thái tuân thủ sản phẩm và chất lượng quốc tế. Nó cũng giúp tăng cường sự di chuyển thuận lợi của các sản phẩm thực phẩm halal từ nước ngoài đến các thị trường của UAE và từ UAE đến các thị trường toàn cầu. Mặc dù Nhãn hiệu Quốc gia Halal là tùy chọn, nhưng các sản phẩm, dịch vụ hoặc hệ thống sản xuất đủ tiêu chuẩn của địa phương và toàn cầu được phân biệt theo cách thể hiện sự tuân thủ các quy định của Hồi giáo Sharia đều phải có được chứng nhận.

  Các tiêu chuẩn liên quan đến Halal: 

  Title of the Standard

  Ref No of the Standard**

  Halal products - Part one: General Requirements for Halal Food

  UAE.S 2055 -1

  Halal products - Part (2) : General Requirements for Halal Certification Bodies

  UAE.S 2055 -2

  Halal products - Part one: General Requirements for Halal Food

  UAE.S 2055 -1

  Halal products - Part (2) : General Requirements for Halal Certification Bodies

  UAE.S 2055 -2

  Animal Slaughtering Requirements According to Islamic Rules

  UAE.S 993

  Hygienic Regulations For Poultry Processing Abattoirs And Their Personnel

  UAE.S GSO 713

  Hygienic Regulations for Food Plants and Their Personnel

  UAE.S GSO 21

  Labelling of Prepackaged Food Stuffs

  UAE.S GSO  9

  Halal products - Part (2) : General Requirements for Halal Certification Bodies

  UAE.S 2055 -2

  Halal Products- Part 4:Requirements for Cosmetics and Personal care

  UAE.S 2055 - 4

  Nguồn: Bộ Công nghiệp và Công nghệ tiên tiến (MoIAT) 

  Chọn tổ chức chứng nhận Halal nào để đủ điều kiện xuất khẩu vào UAE

  Trước tên chúng ta cần có Danh sách những tổ chức chứng nhận Halal đã được đăng ký với MoIAT: Danh sách các cơ quan Chứng nhận Halal đã đăng ký với MoIAT (UAE

  QUy định về chọn tổ chức chứng nhận Halal tại UAE

  1. Cơ quan chứng nhận Halal phải cấp giấy chứng nhận Halal cho khách hàng tại quốc gia của họ. Việc cấp giấy chứng nhận Halal cho khách hàng ở nước ngoài chỉ được phép trong trường hợp không có Cơ quan chứng nhận Halal ở quốc gia của khách hàng. Tất cả các khách hàng (lò mổ/nhà máy, v.v.) đã được chứng nhận bên ngoài quốc gia của các tổ chức chứng nhận halal sẽ được chuyển đến các tổ chức chứng nhận halal đã đăng ký với MOIAT trong quốc gia khách hàng.
  Lưu ý: Sẽ có thời hạn 6 tháng để chuyển tất cả các chứng chỉ halal cho cơ quan chứng nhận halal trong quốc gia của khách hàng.
  2. HCB nộp đơn chỉ được chọn một trong số Cơ quan Công nhận (AB) đã được MOIAT phê duyệt có trụ sở tại quốc gia của họ. Tuy nhiên, trong trường hợp không có Cơ quan Chứng nhận (AB) được phê duyệt ở quốc gia hoặc trong trường hợp AB ở quốc gia đó không thể tiến hành chứng nhận Halal vì bất kỳ lý do nào, người nộp đơn HCB sẽ chọn bất kỳ AB nào ở UAE.
  Lưu ý: Đối với những HCB đã đăng ký không tuân thủ điều khoản trên, chúng tôi đề nghị HCB đăng ký mới trước một năm hết thời hạn công nhận hiện tại.
  3. Các tài liệu và báo cáo của HCB được sử dụng trong Hoạt động Chứng nhận Halal phải được viết bằng nhiều ngôn ngữ (bao gồm tiếng Anh và các ngôn ngữ khác nếu cần thiết).
  4. Cơ quan chứng nhận Halal đã đăng ký (HCB) phải đảm bảo gửi bảng excel cập nhật danh sách khách hàng được chứng nhận cho bộ phận tuân thủ (MOIAT) ngay sau khi khách hàng được chứng nhận. Việc không gửi thông tin cập nhật kịp thời có thể dẫn đến chậm trễ hoặc từ chối lô hàng.
  5. Cơ quan Chứng nhận Halal (HCB) yêu cầu thực hiện quy trình đăng ký (theo thứ tự) theo hướng dẫn trong hướng dẫn đăng ký của MOIAT, việc không thực hiện sẽ dẫn đến việc đơn đăng ký HCB tự động bị từ chối.
  6. Cơ quan chứng nhận Halal xin gia hạn phải gửi yêu cầu gia hạn qua hệ thống trực tuyến ít nhất hai tháng trước khi giấy chứng nhận đăng ký Halal hết hạn, nếu không tuân thủ sẽ tự động bị đình chỉ đăng ký Halal chứng chỉ halal và HCB sẽ không được phép cấp bất kỳ chứng chỉ halal nào trong thời gian này

  Theo quy định trên của MoIAT (UAE) thì: việc chọn tổ chức chứng nhận Halal phải đáp ứng 2 yêu cầu:

  1. Phải là tổ chức đã được đăng ký với MoIAT và còn hiệu lực.

  2. Phải chọn tổ chức trong nước (trừ khi tại Việt Nam không có tổ chức đã đăng ký với MoIAT thì mới chọn tổ chức nước ngoài)


   

  Liên kết facebook