• HCA VIỆT NAM
  • VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN HALAL

   HALAL CERTIFICATION AGENCY

  • Việt Nam
  • English

  Chứng nhận Halal là gì? 

  Đây là quá trình xem xét đánh giá độc lập, khách quan của cơ quan/ tổ chức được cấp phép để xác nhận rằng những sản phẩm/dịch vụ cụ thể được đánh giá không sử dụng các thành phần Haram ( chất cấm theo quy định của luật Hồi giáo) và điều kiện sản xuất/cung cấp dịch vụ đáp ứng yêu cầu của Kinh Qur’an và luật Shari’ah và tiêu chuẩn Halal.

  Sản phẩm Halal (Sản phẩm được Chứng nhận Halal) sẽ được người Hồi giáo tin tưởng lựa chọn và sử dụng. 

   

  Ai có thể đăng ký chứng nhận Halal

  Tất cả các Tổ chức có tư cách pháp nhân, không phân biệt thành phần kinh tế, quy mô, điều kiện tài chính, nhân sự... đều có thể đăng ký và được đánh giá chứng nhận. Tuy nhiên, để đảm bảo tính khách quan và không mâu thuẫn về quyền lợi, HCA sẽ không chứng nhận cho các Tổ chức có hoạt động tương tự như hoạt động của HCA hay các Tổ chức có thể gây ảnh hưởng đến tính khách quan trong quyết định chứng nhận của HCA.

   

  Chứng nhận Halal dựa trên chuẩn mực nào ?

  Tiêu chuẩn được sử dụng làm chuẩn mực để đánh giá Chứng nhận Halal cho sản phẩm là các hướng dẫn của MUI – Indonesia, JAKIM –Malaysia, GSO và các hướng dẫn thích hợp của các tổ chức quốc tế khác. Các Fatwa sử dụng tham chiếu trong hoạt động thẩm xét quá trình đánh giá dựa trên Fatwa MUI Indonesia và Fatwa Malaysia. 

   

  Những sản phẩm nào mới có thể đăng ký Chứng nhận Halal ?

  Chỉ các các sản phẩm vật thể được sản xuất hàng loạt và có nhãn hiệu thương mại rõ ràng thuộc các lĩnh vực mà Nhà nước sở tại cho phép sản xuất mới có thể đăng ký chứng nhận Halal.

  Những loại sản phẩm thường được yêu cầu Chứng nhận Halal:

  - Thực phẩm Halal,

  - Thực phẩm chức năng Halal

  -  Mỹ Phẩm Halal,

  -  Dược phẩm Halal,

  -  Thức ăn chăn nuôi Halal, thức ăn thủy sản Halal,

  - Các sản phẩm chăm sóc cá nhân Halal,

  ...

  Sau khi được cấp Chứng nhận Halal doanh nghiệp sẽ được cấp logo Halal

  Sản phẩm sau khi chứng nhận  Halal được mang dấu Halal trực tiếp trên sản phẩm và/hoặc bao bì của sản phẩm. Dấu Halal và việc sử dụng dấu Halal được quy định cụ thể trong Hướng dẫn sử dụng Dấu chứng nhận của HCA (PL05)

   

  Liên kết facebook