• HCA VIỆT NAM
  • VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN HALAL

   HALAL CERTIFICATION AGENCY

  • Việt Nam
  • English

  Tầm nhìn

  VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN HALAL VIỆT NAM (HCA VIỆT NAM) cung cấp các dịch vụ Chứng nhận Halal uy tín, độc lập và được thừa nhận quốc tế tại Việt Nam.

  Các dịch vụ Halal nhằm hỗ trợ cho các nhà sản xuất và kinh doanh Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế và gia tăng danh tiếng của mình như là một nhà cung cấp trong thị trường thế giới và đảm bảo rằng những sản phẩm mà Người mua quốc tế đã chi trả, đáp ứng được các yêu cầu của Luật Hồi giáo.

  Thỏa mãn khách hàng là chuẩn mực chủ yếu của HCA. Chúng tôi đảm bảo thỏa mãn dựa vào sự phát triển của mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, cho phép chúng tôi tiên liệu và đáp ứng những nhu cầu thay đổi một cách nhanh chóng khi có thay đổi trên thị trường toàn cầu hiện nay.

  Sứ mệnh

  Thúc đẩy và phát triển các thực hành tốt nhất để đảm bảo tính toàn vẹn Halal trên toàn bộ chuỗi cung ứng của ngành công nghiệp Halal

  Thúc đẩy sự hiểu biết và chấp nhận Sản phẩm Halal trên toàn cầu cho cả người Hồi giáo và người tiêu dùng không phải Hồi giáo.

  Thực hiện nghiên cứu và cung cấp kiến thức về Halal, cung cấp các giải pháp cho ngành công nghiệp Halal.

  Hài hòa tiêu chuẩn Halal với các chính phủ khác nhau trong nỗ lực toàn cầu để phát triển ngành công nghiệp Halal và thương mại toàn cầu.