• HCA VIỆT NAM
  • Văn Phòng Chứng Nhận Halal

   HALAL CERTIFICATION AGENCY

  • Việt Nam
  • English

  Chứng nhận Halal: Đây là quá trình xem xét đánh giá độc lập, khách quan để xác nhận rằng những sản phẩm/dịch vụ cụ thể được đánh giá không sử dụng các thành phần haram và điều kiện sản xuất/cung cấp dịch vụ đáp ứng yêu cầu của Kinh Qur’an và luật Shari’ah và tiêu chuẩn Halal.

  Thủ tục chứng nhận của HCA tuân thủ theo các yêu cầu, chuẩn mực quốc gia và thông lệ quốc tế. Các thủ tục này được áp dụng nhằm đảm bảo tính thống nhất và chất lượng hoạt động chứng nhận, không nhằm ngăn cản hay gây khó dễ cho các Tổ chức có nhu cầu đăng ký chứng nhận của HCA.

  Chứng nhận Halal có thể theo năm hoặc theo lô hàng.

  Tất cả các Tổ chức có tư cách pháp nhân, không phân biệt thành phần kinh tế, quy mô, điều kiện tài chính, nhân sự... đều có thể đăng ký và được đánh giá chứng nhận. Tuy nhiên, để đảm bảo tính khách quan và không mâu thuẫn về quyền lợi, HCA sẽ không chứng nhận cho các Tổ chức có hoạt động tương tự như hoạt động của HCA hay các Tổ chức có thể gây ảnh hưởng đến tính khách quan trong quyết định chứng nhận của HCA.

  Tiêu chuẩn được sử dụng làm chuẩn mực để đánh giá Chứng nhận Halal cho sản phẩm là các hướng dẫn của MUI – Indonesia, JAKIM –Malaysia, GSO và các hướng dẫn thích hợp của các tổ chức quốc tế khác.

  Các Fatwa sử dụng tham chiếu trong hoạt động thẩm xét quá trình đánh giá dựa trên Fatwa MUI Indonesia và Fatwa Malaysia. 

  Chỉ các các sản phẩm vật thể được sản xuất hàng loạt và có nhãn hiệu thương mại rõ ràng thuộc các lĩnh vực mà Nhà nước sở tại cho phép sản xuất mới có thể đăng ký chứng nhận Halal.

  Sản phẩm sau khi chứng nhận được mang dấu Halal trực tiếp trên sản phẩm và/hoặc bao bì của sản phẩm. Dấu Halal và việc sử dụng dấu Halal được quy định cụ thể trong Hướng dẫn sử dụng Dấu chứng nhận của HCA (PL05)