Hotline :0916 777 465

QUY TRÌNH XỬ LÝ KHÁNG NGHỊ, KHIẾU NẠI

Tài liệu này quy định nguyên tắc, trình tự xử lý kháng nghị, khiếu nại liên quan đến dịch vụ chứng nhận của HCA.

Tải về