Hotline :0916 777 465

QUY ĐỊNH KIỂM SOÁT VÀ SỬ DỤNG CHỨNG CHỈ HALAL, DẤU CHỨNG NHẬN HALAL

Tài liệu này quy định các chính sách liên quan đến việc kiểm soát và sử dụng chứng chỉ chứng nhận, dấu chứng nhận Halal đảm bảo các tài liệu này được sử dụng đúng quy định.

tải về